ก๊าซเรือนกระจก คืออะไร

ก๊าซเรือนกระจก คืออะไร

ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซในชั้นบรรยากาศโลกที่สามารถดูดซับและปล่อยรังสีความร้อนภายในช่วงความถี่อินฟราเรดร้อน ทำให้เกิดการสูญเสียความร้อนบางส่วนออกสู่ห้วงอวกาศภายนอกและปลดปล่อยความร้อนกลับสู่พื้นผิวโลก ขบวนการนี้จึงเป็นสาเหตุพื้นฐานของปรากฏการณ์เรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ ได้แก่

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
มีเทน (CH4)
ไนตรัสออกไซด์ (N2O)
ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs)
ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs)
ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)
ก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF3)
ก๊าซเรือนกระจกมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลอุณหภูมิของโลกให้คงที่ แต่หากก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

ผลกระทบของภาวะโลกร้อน

อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น
สภาพอากาศแปรปรวน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ระดับน้ำทะเล
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
แนวทางแก้ไข

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาพลังงานหมุนเวียน
ปลูกป่าทดแทน
สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน
ตัวอย่าง

ใช้รถสาธารณะ ประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปลูกต้นไม้ ดูดซับ CO2
รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน
สรุป

ก๊าซเรือนกระจกมีบทบาทสำคัญต่อโลก แต่หากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน จำเป็นต้องมีการแก้ไขอย่างจริงจัง ทุกคนสามารถช่วยลดโลกร้อนได้