ศึกษากฎหมายอสังหาริมทรัพย์ควรรู้

ศึกษากฎหมายอสังหาริมทรัพย์ควรรู้

กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ คือ กฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ยึดติดกับที่ดิน เช่น บ้าน อาคาร สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ กฎหมายอสังหาริมทรัพย์มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม

กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวด 4 ที่ดิน มาตรา 1294 ถึง มาตรา 1486 สาระสำคัญในกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่

  • ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  • กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิครอบครอง ใช้สอย ใช้ประโยชน์ จำหน่าย โอน และรับมรดกอสังหาริมทรัพย์
  • สิทธิอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ นอกเหนือจากกรรมสิทธิ์แล้ว ยังมีสิทธิอื่นๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น สิทธิครอบครอง สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิภาระจำยอม
  • การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  • การเช่าอสังหาริมทรัพย์ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ
  • การแบ่งแยกและรวมอสังหาริมทรัพย์ การแบ่งแยกและรวมอสังหาริมทรัพย์ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

นอกจากกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นต้น

ตัวอย่างกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่มักใช้กัน ได้แก่

  • การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
  • การเช่าอสังหาริมทรัพย์ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ เช่น สัญญาเช่า ใบจอง ใบตกลงเช่า ฯลฯ
  • การแบ่งแยกและรวมอสังหาริมทรัพย์ การแบ่งแยกและรวมอสังหาริมทรัพย์ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

การปฏิบัติตามกฎหมายอสังหาริมทรัพย์อย่างถูกต้อง จะช่วยให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์อย่างเต็มที่ และช่วยให้การใช้ที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ